HUSORDENSREGLER FOR ÅSE BRYGGE SAMEIE

Vedtatt på årsmøtet 2017

 

1.        Åse Brygge skal være et godt sted å bo, og det er beboernes felles ansvar å bidra til

dette. En viktig betingelse for at det skal være trivelig å bo på Åse Brygge er at alle

i huset bidrar til at det hersker daglig orden og ro i de alminnelige hviletider. Hver

enkelt er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt og at pålegg

fra styret etterfølges. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre.

                                       

2.         Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene fra kl. 2300 til kl. 0600. Ytterdørene

skal være låst. Støyende virksomhet i leilighetene skal i utgangspunktet begrenses

til mellom kl. 0900 og kl. 2100. Ved nødvendig støyende arbeid i egen leilighet på

kveldstid eller i helgene, skal berørte naboer varsles i god tid.

 

3.         Forutsetningen for husdyr er at dyrene ikke er til sjenanse for beboerne.


4.         Søppel pakkes godt inn og legges i grå container i bossrommet, papp og papir

legges i de blå. Mating av fugler og eventuelle andre dyr, og matrester som

etterlates utendørs er forbudt. Emballasje utenom plast eller papp, rester av

bygningsmateriell, utrangert inventar, paller m.m. skal ikke anbringes i

søppelrommet, men kjøres bort av beboeren selv.

 

5.         Fellesarealer i garasjeanlegg, utearealer, innganger, felles boder og ganger må til

enhver tid være ryddig og rene. Sykler, ski, kjelker o.s.v. må ikke plasseres i

innganger, trapperepoer eller ganger.

 

6.         Det skal ikke henges klesvask, ristes, bankes eller luftes tepper, dyner e.l. fra

vinduer eller verandaer. Ved vasking av balkong, ta hensyn til nabo under, bruk av

spylerslange er ikke tillatt.

 

7.         Fellesarealene og garasjeanlegg kan benyttes av alle beboere. Private saker ryddes

vekk når aktiviteter er avsluttet, dette gjelder også inne i garasjeanleggets

fellesareal. Eventuelle private gjenstander kan kun oppbevares innenfor egen

parkeringsplass forutsatt et det ikke medfører fare for brann.

 

8.         Alle beboere har en generell plikt til å delta i 2 årlige dugnader som innkalles av

styret. Det skal gis minimum 2 ukers varsel ved oppslag på tavlene ved

postboksene. Styret kan godkjenne avtale med frikjøp av dugnad mot betaling,

500,- årlig.

 

9.         Det er kun tillat med elektrisk og gassgrill på balkong/veranda/terrasse. Ikke tillatt

med kullgrill.


10.       Styret har avgjørelsesmyndighet når det gjelder fasade, felles arealer, utebad,

markiser, parabol, endringer på fasadekledning, utvendige farger, markisestoffer,

flaggstenger, blomsterkasser, julelys/lyslenker o.l. Dette inkluderer også

fliser/belegg på balkonger/terrasser. Beboer plikter å søke styret ved alle tilfeller.

 

11.       For å få et mest mulig bilfritt bomiljø mellom blokkene er all unødig kjøring på tunet

og parkering forbudt utenom oppmerkede plasser, unntatt er nødvendig

tilbringertjeneste. Besøkende skal kun benytte innvendig eller utvendig

gjesteparkering, det er tidsbegrenset parkering på inntil 3 døgn (weekend) pr. gang.

Port til tunet skal være lukket.

Parkeringsplassene i garasjen skal til enhver tid holdes ryddige og i ordentlig stand.

Porten skal være lukket. Røyking er ikke tillatt i garasjeanlegget og ganger. Beboere

som anskaffer elbil må varsle styret. Den enkelte beboer må selv besørge egen

strøm/kurs til formålet. Kostnader ved dette må den enkelte dekke selv.

Styret kan gi nærmere regler for organisering av og ordensrutiner i garasjen.

 

12.       Bruksoverlating "framleie" må godkjennes av styret. Jmf. vedtektene § 3. Utleieren

har det fulle ansvar for alle skader eller ulemper som framleieren påfører. Utleier

plikter å gjøre leietakeren kjent med sameiets vedtekter og husordensregler, samt

andre regler og normer som gjelder for bomiljøet. Styret skal ha informasjon om

leietakers navn og kontaktopplysninger (telefon/epost/bilnummer).

Ved salg av leilighet skal selger tidligst mulig varsle styret v/styreleder, og styret

skal ha informasjon om kjøpers navn og kontaktopplysninger

(telefon/epost/bilnummer).

 

13.       Event. saker/spørsmål som ikke er beskrevet i husreglene er søknadspliktige til styret i Sameiet.

Eventuelle formelle tvister

Mulig tvist om avgjørelser i henhold til husordensreglene eller forståelse av disse, avgjøres med bindende virkning av rettsapparatet, hvis ikke frivillig ordning med uavhengig meglingsmann kan aksepteres.
E-post Adresse Telefon